Algemene Voorwaarden EZBrand

Download hier een pdf van de Algemene voorwaarden van EZBrand.

Algemene voorwaarden EZBrand 

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: EZBrand, Rijnzichtweg 5, 2342AW Oegstgeest.
Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer.
Opdracht: De in onderling overleg tussen opdrachtgever en  opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren .

Artikel 2 Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s). Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden alleen wanneer
  deze door opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
   
 3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 3 Offertes

 1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste  weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven. 
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
 3. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is opdrachtnemer er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking 
Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

 1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht,naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
   
 2. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft
  opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
 3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.
   
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/
  of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.
   
 5. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd,
  kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
   
 6. Als door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
   

Artikel 6 Wijziging van de opdracht, meerwerk 

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening. Opdrachtnemer mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen. 
 2. In afwijking van lid 1, brengt opdrachtnemer geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend. 

Artikel 7 Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde
  werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet opdrachtgever opdrachtnemer dus schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 8 Tarieven

 1. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt
  opdrachtnemer zijn tarief vast volgens zijn uurtarief.
 2. In het tarief van opdrachtnemer zijn inbegrepen de kosten van secretariële
  werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd berekent hij voor de helft van het uurtarief door. Reis- en verblijfkosten declareert hij volgens afspraken in de offerte. Bij alle offertes brengt opdrachtnemer alleen de werkelijk bestede
  tijd in rekening en bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag, declareert hij na overleg met opdrachtgever.
 3. Bedragen zijn exclusief BTW.
 4. Als opdrachtnemer met opdrachtgever een uurtarief afspreekt, mag
  opdrachtnemer dit tarief toch verhogen.
 5. Opdrachtnemer mag – zonder voorafgaande schriftelijke
  mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
  Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag opdrachtnemer de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Hij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet.
 6. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief op grond van lid 6, inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten.
 7. Gaat opdrachtgever niet akkoord met de door opdrachtnemer geplande verhoging, dan kan hij binnen twee weken na de kennisgeving ervan, de opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde ingangsdatum van de verhoging. 

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling moet binnen twee weken na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties zijn geen geldige reden om de betaling uit te stellen.
 2. Na de vervaldatum is opdrachtgever in gebreke en heeft opdrachtnemer het
  recht de wettelijke rente te berekenen. Opdrachtgever berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is, totdat het bedrag volledig is betaald. Een deel van de maand wordt daarbij beschouwd als een hele maand.
  De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie bedragen elke keer € 100,00 en zijn voor rekening van opdrachtgever.
 3. Blijft betaling langer dan 1 maand uit, dan kan opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht stilleggen totdat betaald is.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen in mindering te brengen van de kosten, vervolgens van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan – zonder daardoor in verzuim te komen – een aanbod tot betaling weigeren, als opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, als daarbij niet ook de opengevallen en de lopende rente en de kosten worden voldaan.
 6. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 10 Afsluiting opdracht 

De opdracht is financieel gezien afgesloten als de afrekening door opdrachtgever is goedgekeurd. Opdrachtgever moet hierover binnen 30 dagen na factuurdatum berichten. Reageert opdrachtgever niet binnen deze termijn, dan mag worden aangenomen dat de afrekening is goedgekeurd.  Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat deze door opdrachtgever zijn betaald. 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.
   
 3. Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken ofwillen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet opdrachtgever opdrachtnemer daarvan zo snel als van hem kan worden verwacht, op de hoogte te stellen.
   
 4. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek, meteen ter inzage te geven.
   
 5. De door opdrachtnemer geleverde zaken, die volgens lid 1. van dit
  artikel bepaalde, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht maar nooit als betaalmiddel worden gebruikt.
   
 6. Wil opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten uitoefenen, dan geeft opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer – of door deze aan te wijzen derden- om alle locaties waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden te betreden om deze zaken terug te nemen.

Artikel 12 Onderzoek, reclames en klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat opdrachtnemer er adequaat op kan reageren.
   
 2. Als een klacht terecht is, verricht opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.
 3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is opdrachtnemer aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 13 Opzegging
 

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst altijd eenzijdig beëindigen.
 2. Voortijdige beëindiging moet gemotiveerd en schriftelijk bevestigd worden.
 3. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op compensatie, waarbij de tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratie het uitgangsbedrag is. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden, worden onder voorbehoud ter beschikking gesteld aan opdrachtgever.
 4. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal opdrachtnemer, desgevraagd en in overleg, zorgen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
 5. Mocht deze overdracht extra kosten met zich meebrengen, dan zijn deze Voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding
 

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden als: 
  • –  Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt.
  • –  Er reden is om bang te zijn dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet
   zal nakomen. In dat geval is de opschorting alleen toegelaten voorzover de tekortkoming opschorting rechtvaardigt.
  • –  Opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht is gevraagd zekerheid te
   stellen voor het nakomen van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Opdrachtnemer mag de opdracht ook (laten) ontbinden onder
  omstandigheden die uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of wanneer niet langer kan worden vereist of verwacht dat de opdracht ongewijzigd wordt uitgevoerd.
 3. Als de opdracht wordt ontbonden, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als opdrachtnemer nakoming van de verplichtingen uitstelt, houdt hij zijn aanspraken uit de wet en de opdracht.
 4. Opdrachtnemer houdt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
 

 1. Als opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken
  ter beschikking heeft gesteld, moet opdrachtgever het geleverde op zijn schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven. Komt opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Als opdrachtgever, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in gebreke blijft, mag opdrachtnemer de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op hem verhalen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
 

 1. Voor aanvaarde opdrachten heeft opdrachtnemer een inspanningverplichting. Maar hij is nooit aansprakelijk voor niet gehaalde resultaten. Hij is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
 2. Als opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag .
 3. In afwijking van lid 2. van dit artikel, is bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever of op indirecte schade en gevolgschade.
 5. Opdrachtgever kan binnen drie maanden nadat opdracht is afgerond schriftelijk beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.

Artikel 17 Vrijwaringen
 

 1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
   
 2. Wanneer opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of bijvoorbeeld software verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van zaken die bij de opdracht horen, gaat op opdrachtgever over, zodra deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd. 

Artikel 19 Overmacht

 1. Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.
   
 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat
  hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.
   
 4. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
   
 5. Is opdrachtnemer op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

Artikel 20 Geheimhouding
 

 1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdrachthebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
 2. Moet opdrachtnemer volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke
  uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de
  bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten
 

 1. Opdrachtnemer houdt – naast wat in deze algemene voorwaarden is bepaald –het recht en de bevoegdheden die hem toekomen volgens de Auteurswet.
 2. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast
  worden door opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan, kan alleen na schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
   
 3. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten,
  adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen en software voor opdrachtgever, mag opdrachtgever gebruiken. Hij mag ze vermenigvuldigen voor eigen gebruik, maar hij mag ze niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer openbaar (laten) maken, of ter kennis van derden (laten) brengen, tenzij iets anders uit de stukken blijkt.
 4. Opdrachtnemer houdt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22 Overig 

Gedurende de opdracht en tot twee jaar na afronding van de opdracht, mag opdrachtgever professionals die namens of vanuit opdrachtnemer bij de uitvoering betrokken zijn geweest, geen betaalde werkzaamheden (al dan niet op basis van een dienstverband) aanbieden. Op overtreding van deze regel staat een boete van € 100.000,00 zegge: honderdduizend euro. 

Artikel 23 Geschillen
 

 1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation volgens het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, dat geldt bij aanvang van de Mediation.
   
 2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van Mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 24 Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd. 

Artikel 25 Wijzigingen 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar opdrachtnemer staat ingeschreven. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.